คณะมนุษยศาสตร์


เบอร์โทรศัพท์ติดต่อหน่วยงานภายในคณะมนุษยศาสตร์ มช.


*บุคคลภายนอก กรุณากดเบอร์โทรศัพท์ 053-9xxxxx นำหน้า เช่น 053-943210 เป็นต้น
หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ ภาควิชา /สาขาวิชา หมายเลขโทรศัพท์
เลขานุการคณะมนุษยศาสตร์ 43206 ภาควิชาการท่องเที่ยว 43297,43298
สำนักงานคณบดี 43269 ภาควิชาจิตวิทยา 43232, 43233
งานบริหารทั่วไป ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 43238, 43239
 • หน่วยบริหารงานบุคคล
 • 43210, 43227 ภาควิชาประวัติศาสตร์ 43241, 43242, 43243
 • หน่วยบริหารทั่วไป
 • 43208, 43209 ภาควิชาปรัชญาและศาสนา 43262, 43280
 • หน่วยอาคารสถานที่และสาธารณูปการ
 • 43208 ภาควิชาภาษาตะวันตก
 • หน่วยรักษาความปลอดภัย
 • 43209
 • สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
 • 43223
 • หน่วยเเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • 43270, 43272
 • สาขาวิชาภาษาเยอรมัน
 • 43278
 • หน่วยประสานงานภาควิชา
 • 43208
 • สาขาวิชาภาษาสเปน
 • 42340
  งานการเงิน การคลังและพัสดุ ภาควิชาภาษาตะวันออก
 • หน่วยการเงิน
 • 42338, 42339, 43216
 • สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
 • 43246, 43247
 • หน่วยบัญชี
 • 43216
 • สาขาวิชาภาษาจีน
 • 43246, 43247
 • หน่วยพัสดุ
 • 43218
 • สาขาวิชาภาษาพม่า
 • 43246, 43247
  งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
 • สาขาวิชาภาษาบาลี-สันสกฤต-ฮินดี
 • 43246, 43247
 • หน่วยวางแผน งบประมาณ และอัตรากำลัง
 • 42344, 43226
 • สาขาวิชาภาษาเกาหลี
 • 42334
 • หน่วยข้อมูลและสารสนเทศ
 • 42344, 43226
 • ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา
 • 43284
 • หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา
 • 42344, 43226
 • ศูนย์จีนศึกษา
 • 43214
  งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 • ศูนย์เมียนมาร์ศึกษา
 • 43276
 • หน่วยประสานงานและพัฒนาวิชาการ
 • 43274
 • ศูนย์เกาหลี
 • 42234
 • หน่วยทะเบียนและประมวลผล
 • 43220 ภาควิชาภาษาไทย 43244, 43245
 • หน่วยบัณฑิตศึกษา
 • 43215
 • ศูนย์ล้านนาศึกษา
 • 43264
 • หน่วยธุรการ
 • 43220 ภาควิชาภาษาอังกฤษ 43248, 43251
 • หน่วยห้องสมุด
 • 43289, 43291 ภาควิชามนุษยสัมพันธ์ 43259 ,43260
 • ศูนย์การเรียนรู้ตัวตนเอง
 • 42326
 • กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป
 • 43271
 • หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
 • 43225
  งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
 • หน่วยวิจัย
 • 43219
 • หน่วยบริการวิชาการ
 • 42345, 43219
 • หน่วยวิเทศสัมพันธ์
 • 42345, 43219
  ศูนย์บริการวิชาการมนุษยศาสตร์ 42308 ต่อ 17, 42303


  ฝ่ายห้อง สมุดและสารนิเทศสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

  ห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์ เวลาทำการ เวลาทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์
  วัน เวลา วัน เวลา วัน เวลา
  จันทร์-ศุกร์ 08.30-16.30 น. เสาร์-อาทิตย์ ปิดบริการ วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดบริการ

  กิจกรรมในเชียงใหม่