คิวรถสองแถว [เชียงใหม่(กาดหลวง)-> เขื่อนแม่กวง] (2552) *ขาออกเมือง*


ตารางการเดินรถ

สายที่ ต้นทาง ปลายทาง เวลาเที่ยวแรก เวลาเทียวสุดท้าย ค่าโดยสาร (บาท)
2552 อาเขตช้างเผือก ดอยสะเก็ด 06:00น.(ทุก 6 นาที) หลัง 19:00น.(ทุก 30 นาที) 22:00น. 20
2552 อาเขตช้างเผือก เขื่อนแม่กวง 07:00น.(ทุก 15 นาที) หลัง 14:15น.(ทุก 10 นาที) 19:00น. 20
2552 อาเขตช้างเผือก ป่าป้อง 07:00น.(ทุก 20 นาที) 19:00น. 18


  • TEL สหกรณ์นครเชียงใหม่เดินรถจำกัด 053-215-343

*อ้างอิง บอร์ดประชาสัมพันธ์ขนส่งอาเขต 1 เชียงใหม่(ช้างเผือก) [DEC2020]


เทรนด์
มกราคม 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่