ศูนย์ประสานสิทธิ์ผู้ป่วยนอก (ตึกเฉลิมพระบารมี)

กรณีผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล

วันบริการ
เวลา 
วันจันทร์-ศุกร์ 08.30-20.30 น. (ไม่พักกลางวัน) 
วันเสาร์08.30-16.30 น. (ไม่พักกลางวัน)
วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์12.30-16.30 น.


การบริการผู้ป่วยประกันชีวิต/ประสบภัยจากรถ

วันบริการ
เวลา
จันทร์-ศุกร์ 08.30-20.30 น.
เสาร์ 08.30-16.30 น. (ไม่พักกลางวัน)
อาทิตย์12.30-16.30 น

ศูนย์ประสานสิทธิผู้ป่วยใน
อาคารสุจินโน ชั้น 1  เบอร์โทรศัพท์ 053-936193,053-936210

เทรนด์
พฤษภาคม 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่