#
ธนาคารไทยพาณิชย์ (สาขา Express ฝาง)
#ฝากกระแสรายวัน #ฝากออมทรัพย์ #ฝากประจำ