ธนาคาร ไทยพาณิชย์ (สาขาถนนนิมมานเหมินท์ (เชียงใหม่))

กิจกรรม