สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 2 (แม่เหียะ)
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 1 (หนองหอย) ตั้งอยู่เลขที่ 405/2 ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติงานบริการประชาชนเกี่ยวกับงานทะเบียนรถจักรยานยนต์ และการชำระภาษีเลื่อนล้อต่อภาษี (Drive Thru For Tax) ส่วนสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 2 (แม่เหียะ) ตั้งอยู่เลขที่ 192 หมู่ 7 ถนนเชียงใหม่-ฮอด ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ให้บริการประชาชนเกี่ยวกับด้านทะเบียนรถยนต์ (ยกเว้นรถจักรยานยนต์) ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ ทะเบียนรถตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก และเกี่ยวกับด้านใบอนุญาตขับรถตามพระราชบัญญัติรถยนต์ และพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก

*ต่ออายุใบอนุญาตขับรถทั่วไทยทุกครึ่งวันเสาร์แรกของเดือน เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ (แม่เหียะ) ได้แก่ การต่ออายุใบอนุญาตขับรถ 5 ปีเป็น 5 ปี, การเปลี่ยนใบอนุญาตขับรถชั่วคราวเป็น 5 ปี, การขอใบแทนใบอนุญาตขับรถกรณีชำรุดหรือสูญหาย, การขอแก้ไขรายการใบอนุญาตขับรถ, การขอเทียบใบอนุญาตขับรถของชาวต่างชาติ และการขอรับใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศ


การชำระภาษีประจำปี

เงือนไขการชำระภาษีเตรียมเอกสาร/ขั้นตอน
รถจักรยานยนต์จดทะเบียนไม่เกิน 5 ปี / รถยนต์จดทะเบียนไม่เกิน 7 ปี
  • สมุดคู่มือจดทะเบียนรถ หรือ สำเนา
  • พรบ. (ประกันภัยตามพระราชบัญญติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ)
รถที่ภาษีขาดอายุเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี ให้ตรวจสภาพรถที่ ตรอ.(สถานตรวจสภาพรถ หรือ สำนักงานขนส่ง)
รถจักรยานยนต์จดทะเบียนเกิน 5 ปี / รถยนต์จดทะเบียนเกิน 7 ปี
  • สมุดคู่มือจดทะเบียนรถ หรือ สำเนา
  • พรบ. (ประกันภัยตามพระราชบัญญติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ)
  • ผลการตรวจสภาพรถจาก ตรอ. (สถานตรวจภาพเอกชน)
รถยนต์ที่ติดตั้งแก๊สเป็นเชื้อเพลิงต้องนำใบรับรองวิศวกร ผลการตรวจแก๊สประกอบการชำระภาษีประจำปีทุกครั้ง

*สามารถชำระภาษีประจำปีล่วงหน้าได้ 90 วัน
อ้างอิงป้ายประชาสัมพันธ์สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 1 (หนองหอย) (Update ตุลาคม 2565)

ติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานหน่วยงานเบอร์โทร
สำนักงานขนส่ง (หนองหอย)งานทะเบียนรถจักรยานยนต์053-140-405 053-141-537
สำนักงานขนส่ง (แม่เหียะ)
งานบริหารงานทั่วไป053-277-156
สำนักงานขนส่ง (แม่เหียะ)
กลุ่มวิชาการขนส่ง053-270-411
สำนักงานขนส่ง (แม่เหียะ)
ฝ่ายทะเบียนรถ053-270-412 053-281-686 061-268-2266 061-270-5454
สำนักงานขนส่ง (แม่เหียะ)
ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ053-270-410 053-278-570
สำนักงานขนส่ง (แม่เหียะ)
ฝ่ายตรวจสภาพรถ053-281-797
สำนักงานขนส่ง (แม่เหียะ)
งานทะเบียนรถขนส่ง053-281-798
สำนักงานขนส่ง สาขา อ.ฝาง-0 5334 6420, 0 5334 6424
สำนักงานขนส่ง สาขา อ.จอมทอง
-0 5310 6864, 0 5310 6867
สำนักงานขนส่ง สาขา อ.แม่แตง
-0 5310 4119

บริการ
เบอร์โทร / ลิงค์
CALL CENTER 24Hr 1584
TEL. 053-278-265
FAX 053771156
Website

cmi.dlt.go.th

Facebook dltfc
EMAIL webmaster@dlt.lg.lth
จองคิวทำใบขับขี่https://gecc.dlt.go.th/
อบรมใบอนุญาติขับรถออนไลน์DLT e-Learning (dlt-elearning.com)
QR CODE ติดต่องาน QR CODE ติดต่องาน
อบรมออนไลน์ เพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถสาธารณะ

http://www.dlt.go.th/

DLT QR LICENCE APPS

ที่มาข้อมูลสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ และ กรมการขนส่งทางบก

เทรนด์
พฤษภาคม 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่