เทศบาลตำบลหนองแฝก


เทศบาลตำบลหนองแฝกเดิมเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแฝกและได้รับการยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแฝก ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแฝก อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเทศบาลตำบล ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2552

   ตำบลหนองแฝกมีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ ๘.๘ ตำรำงกิโลเมตรหรือเนื้อที่ประมาณ ๕,๔๙๙ ไร่ เขตเทศบาลตำบลหนองแฝก มีดังนี้

                   หลักเขตที่ ๑ ตั้งอยู่ที่จุดตัดแนวรั้วโรงงานฟอกหนังกับถนน อบจ.ชม.๔๐๔๐ (ถนน รพช. สายน้ำโจ้) ซึ่งเป็นจุดแบ่งเขตระหว่างตำบลดอนแก้ว และตำบลหนองแฝก อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ บริเวณพิกัด NA ๐๑๑๖๖๗


ด้านเหนือ  

                   จากหลักเขตที่ ๑ เป็นเส้นเลียบตามแนวถนน ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลดอนแก้ว และ เทศบาลตำบลหนองผึ้ง กับตำบลหนองแฝก อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ โดยไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวขอบถนน อบจ.ชม.๔๐๔๐ (ถนน รพช.สายน้ำโจ้) ถึงลำเหมืองคือ บริเวณสะพานดำ ไปทำงทิศเหนือ ตามแนวกึ่งกลางลำเหมืองคือ บรรจบกับเหมืองหล่อ ไปตามเหมืองหล่อต่อกับเหมืองหัวนาเจ็ก คันนาแดน เหมือง หัวนาเจ็ก และแนวเขตโฉนดที่ดิน ใช้แนวเขตโฉนดเชื่อมจากเหมืองหัวนาเจ๊กถึงถนน อบจ.ชม.๔๐๔๐ (ถนน รพช.สายน้ำโจ้) ไปทำงทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวขอบถนน อบจ.ชม.๔๐๔๐ (ถนน รพช.สายน้ำโจ้) ด้าน เหนือ ถึงหลักเขตที่ ๒ ซึ่งตั้งอยู่ที่ถนน อบจ.ชม.๔๐๔๐ (ถนน รพช.สายน้ำโจ้) บริเวณพิกัด NA ๐๓๑๖๘๑ รวม ระยะทางด้านเหนือประมาณ ๓ กิโลเมตร


ด้านตะวันออก

                   จากหลักเขตที่ ๒ เป็นเส้นเลียบตามแนวถนน ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลยางเนิ้ง กับ ตำบลหนองแฝก อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ โดยไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวขอบถนน อบจ.ชม. ๔๐๔๐ (ถนน รพช.สายน้ำโจ้) ถึงลำเหมืองบ้านป่าคำ ไปทางทิศใต้ตามแนวกึ่งกลางลำเหมือง ผ่านหมู่บ้านและ ถนนเชื่อมแนวรั้วบ้านนายสัมพันธ์ เจริญวรรณ ไปตำมลำเหมือง ถึงหลักเขตที่ ๓ ซึ่งตั้งอยู่ที่จุดบรรจบของลำเหมืองกับลำเหมืองร้องผักจิก บริเวณพิกัด NA ๐๔๒๖๖๕ 

                   จากหลักเขตที่ ๓ เป็นเส้นเลียบตามแนวลำน้ำ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลสารภี กับ ตำบลหนองแฝก อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ โดยไปทางทิศใต้ตามแนวกึ่งกลางลำเหมืองร้องผักจิก ถึงหลัก เขตที่ ๔ ซึ่งตั้งอยู่ที่จุดตัดของลำเหมืองร้องผักจิกกับลำเหมืองชลประทำน บริเวณพิกัด NA ๐๓๓๖๔๒ รวม ระยะทางด้านตะวันออกประมาณ ๔.๗ กิโลเมตร ยกเว้นแนวเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้ง


 ด้านใต้

                   จากหลักเขตที่ ๔ เป็นเส้นเลียบตำมแนวลำน้ำ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลอุโมงค์ และ ตำบลหนองช้างคืน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน กับตำบลหนองแฝก อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ โดยไป ทางทิศตะวันตก ตามแนวกึ่งกลางลำเหมืองชลประทาน ผ่านประตูระบายน้ำ ถึงหลักเขตที่ ๕ ซึ่งตั้งอยู่ที่กึ่งกลาง คลองส่งน้ำแม่ปิงเก่า บริเวณพิกัด NA ๐๑๗๖๔๑ รวมระยะทางด้านตะวันตกประมาณ ๑.๕ กิโลเมตร 


 ด้านตะวันตก

                   จากหลักเขตที่ ๕ เป็นเส้นเลียบตามแนวลำน้ำ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลท่ากว้าง และตำบลดอนแก้ว กับตำบลหนองแฝก อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ โดยไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวร่องน้ำลึกคลองส่งน้ำแม่ปิงเก่า ถึงแนวหลักเขตกิโลเมตรที่ ๓ ริมคลองชลประทานฝั่งซ้ำย ไปตามแนวเขตที่ดิน ถึงลำเหมืองเก้าศอก ไปทางทิศเหนือตามแนวกึ่งกลางลำเหมืองเก้าศอกเชื่อมกับเหมืองเสียหนองใหม่ ไปตามแนวกึ่งกลางลำเหมืองเชื่อมแนวเขตสวนลำไย ผ่านสวนนายทองกับรั้วโรงงานฟอกหนัง บรรจบหลักเขตที่ ๑ ซึ่งตั้งอยู่ที่ถนน อบจ.ชม.๔๐๔๐ (ถนน รพช.สายน้ำโจ้) บริเวณพิกัด NA ๐๑๑๖๖๗ รวมระยะทำงด้านตะวันตกประมาณ ๓ กิโลเมตร

ที่มา nongfag.go.th

เทรนด์
เมษายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่