พิพิธภัณฑ์ชาวเขา

ประวัติความเป็นมา

ศูนย์เรียนรู้ชาติพันธุ์ภาคเหนือ(พิพิธภัณฑ์ชาวเขา) จังหวัดเชียงใหม่ เป็นหน่วยงานในสังกัด สำนักกิจการชาติพันธุ์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จัดตั้งเมื่อ 9 กันยายน 2556 ตามความเรียกร้องของ กลุ่มชนเผ่าและชาติพันธุ์ หลังจากที่กองสงเคราะห์ชาวเขาได้ถูกยุบไปจากผลการปฏิรูประบบราชการ เมื่อปี 2545 เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลเชื่อมประสานกลุ่มชนเผ่าและชาติพันธุ์ ได้เผยแพร่และแสดงออกซึ่งอัตลักษณ์

ลักษณะความสำคัญ/จุดเด่น พิพิธภัณฑ์ชาวเขา
เป็นส่วนที่รวบรวม งานวัตถุศิลป์สิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่แสดงถึงอัตลักษณ์ วิถึสังคมขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมชนเผ่า ๑0 ชนเผ่า คือ ปกาเกอญอ ม้ง เมี่ยน ลีซู ลาหู่ อาข่า มลาบรี ถิ่น ลัวะ และ 2 ชาติพันธุ์ย่อย คือ ดาราอั้ง (ปะหล่อง) ปะด่อง (กะเหรี่ยงคอยาว) จัดเป็น 2 ส่วนคือ
1. พิพิธภัณฑ์ในอาคาร (หอแดง) ประกอบด้วย
ชั้นที่ 1 ห้องฉายภาพยนตร์มัลติมีเดียระบบจอโค้งเกี่ยวกับ ความรู้ทั่วไป เกี่ยวชนเผ่า วิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม ตลอดถึงคติความเชื่อ หลากหลายที่น่าพิศวง
ชั้นที่ 2 จัดแสดงวัตถุศิลป์ สิ่งของเครื่องใช้ เครื่องแต่งกาย หุ่นจำลองการใช้ชีวิตประจำวัน แสดงถึงอัตลักษณ์ของชนเผ่า
ชั้นที่ 3 เป็นห้องฉายภาพยนต์มัตติมิเดีย ระบบจอโค้งเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงค์ที่มีต่อชนเผ่า
2. พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง
เป็นส่วนที่จัดแสดงจำลองหมู่บ้านของชนเผ่า ขนาดเท่าของจริง เสมือนจริง ภายในที่อยู่อาศัย จัดแสดงวัตถุศิลป์ ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน และโดยรอบแสดงระบบนิเวศวิทยา อาทิ ลานเต้นจะคึ ของลาหู่ ป่าเดปอ หรือ ต้นไม้สะดือของปกาเกอญอ ลกข่อทวาสะกดวิญญาณหรือประตูผีของชาวอาข่า เป็นต้น
นอกจากนี้ยังใช้เป็นที่จัดกิจกรรมตามเทศกาลต่าง ๆ ของชนเผ่า เช่น เทศกาลสีสันแห่งชนเผ่า ตลาดนัดชนเผ่า

เทรนด์
พฤษภาคม 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่