ถนนคนเดินสารภี (ถนนคนเดินยางเนิ้ง) [เสาร์]

กิจกรรม