กาดตีนดอย ตลาดนัดต้นสักดอยสะเก็ด [อังคาร]

กิจกรรม