สถานี ท่ารถตู้/บัสเชียงดาว ยานยนต์นครเชียงใหม่ (สาขาเชียงดาว)


ตารางเดินรถ  ฝาง --> เชียงใหม่


ประเภทรถเวลาออกต้นทางต้นทางปลายทาง
รถบัส05:30ฝาง (สถานี ข้างโรงพยาบาลฝาง)เชียงใหม่
รถตู้ VIP
07:00
ฝาง
เชียงใหม่
รถตู้ VIP
08:00
ฝาง
เชียงใหม่
รถตู้ VIP
09:00
ฝาง
เชียงใหม่
รถบัส
09:30
ฝาง (สถานี ข้างโรงพยาบาลฝาง)
เชียงใหม่
รถตู้ VIP 10:00ฝางเชียงใหม่
รถตู้ VIP
11:00
ฝาง
เชียงใหม่
รถบัส
11:30
ฝาง (สถานี ข้างโรงพยาบาลฝาง)
เชียงใหม่
รถตู้ VIP
12:00
ฝาง
เชียงใหม่
รถตู้ VIP
13:00
ฝาง
เชียงใหม่
รถบัส
13:30
ฝาง (สถานี ข้างโรงพยาบาลฝาง)
เชียงใหม่
รถตู้ VIP
14:00
ฝาง
เชียงใหม่
รถบัส
15:00
ฝาง (สถานี ข้างโรงพยาบาลฝาง)
เชียงใหม่
รถตู้ VIP
15:00
ฝาง
เชียงใหม่
รถตู้ VIP
16:00
ฝาง
เชียงใหม่
รถตู้ VIP
17:00
ฝาง
เชียงใหม่

ตารางเดินรถ ท่าตอน-> เชียงใหม่
ประเภทรถเวลาออกต้นทางต้นทางปลายทางหมายเหตุ
รถบัส07:30ท่าตอน
เชียงใหม่ ออกท่าตอน 06:25
รถบัส16:30ท่าตอนเชียงใหม่ออกท่าตอน 15:25


* บริษัทขอสงวนสิทธิ์ให้บริการเฉพาะผู้ที่ใส่หน้ากากอนามัย  และมีไข้ไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส เท่านั้น
** เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง สอบถามได้ที่ โทรศัพท์ 081-0356366

รถบัสทุกชนิดอาจมีการเปลี่ยนแปลงเวลาออกก่อนหรือหลังกำหนดไม่เกิน 10 นาที ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้โดยสารและสภาพการจราจร เช่นกำหนดเดิม 10:20 รถอาจจะออกจริง 10:10 หรือ 10:30
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาออกรถโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

อ้างอิง (MAR2021) บริษัท ยานยนต์นครเชียงใหม่ จำกัด (yanyonnakornchiangmai.com)

เทรนด์
เมษายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่