ที่ว่าการอำเภอสะเมิง

คำขวัญอำเภอสะเมิง

“สตรอเบอร์รีรสเยี่ยม ภูเขาสูงเทียมฟ้า ดอกไม้พันธุ์นานา บรรยากาศสวิตเซอร์แลนด์”

อัตราค่าธรรมเนียมและค่าปรับ การทําบัตรประจําตัวประชาชน

 1. บัตรหาย 100 บาท
 2. บัตรชํารุด 100 บาท
 3. บัตรถูกทําลาย 100 บาท 100 บาท
 4. เปลี่ยน / แก้ไข ชื่อตัวชื่อสกุล / เปลี่ยนที่อยู่
 5. ทําบัตรเกินกําหนด ปรับไม่เกิน 100 บาท

การแจ้งการเกิด (คนไม่มีสัญชาติไทย)

 1. กรณีแรงงานต่างด้าว ๓ สัญชาติ หลักฐานที่ต้องนํามาแสดง
 2. หนังสือเดินทาง พร้อมคําแปลเป็นภาษาไทยของบิดาและมารดา
 3. แบบ ท.ร.๓๘/๑
 4. สําเนาทะเบียนบ้าน (ถ้ามี)
 5. หนังสือรับรองการเกิดจากโรงพยาบาล

*หลักฐานใช้ทั้งฉบับจริง และ ถ่ายสําเนา ๑ ชุด

การแจ้งการย้ายออก
 1. ผู้มีหน้าที่แจ้งคือ เจ้าบ้านหรือผู้ที่จะย้ายออก
 2. หลักฐานที่ต้องนํามาแสดง
  • บัตรฯ ของเจ้าบ้านและผู้ย้ายออก
  • สําเนาทะเบียนบ้านฉบับที่จะย้ายออก
  • สูติบัตร(กรณีบิดา-มารดา แจ้งให้บุตรผู้เยาว์ )

การแจ้งย้ายเข้า (ย้ายปกติ-ย้ายปลายทาง)

 1. ผู้มีหน้าที่แจ้งคือ เจ้าบ้านและผู้ที่จะย้ายเข้า
 2. หลักฐานที่ต้องนํามาแสดง
  • บัตรฯของผู้ที่จะย้ายเข้าและของเจ้าบ้านที่จะย้ายเข้า
  • สําเนาทะเบียนบ้านฉบับที่จะย้ายเข้า
  • ใบแจ้งการย้ายที่อยู่(ย้ายเข้าปกติ)
  • สําเนาทะเบียนบ้านเดิม ของผู้ที่จะย้ายเข้า (ย้ายปลายทาง)
  • สูติบัตร (กรณีบิดา-มารดา แจ้งให้บุตรผู้เยาว์)

*หลักฐานใช้ทั้งฉบับจริง และ ถ่ายสําเนา ๑ ชุด

การแจ้งการเกิด (คนไทย)

 1. ผู้มีหน้าที่แจ้ง คือ เจ้าบ้าน หรือ บิดา-มารดา
 2. หลักฐานที่ต้องนํามาแสดง
  • หลักฐานใช้ทั้งฉบับจริง และ ถ่ายสําเนา ๑ ชุด
  • บัตรประจําตัวผู้แจ้ง
  • บัตรประจําตัว บิดาและมารดา
  • สําเนาทะเบียนบ้าน
  • หนังสือรับรองการเกิดจากโรงพยาบาล
  • ทะเบียนสมรส หรือ
  • หนังสือยินยอมให้ใช้ชื่อสกุล จากมารดา

กรณีบุคคลบนพื้นที่สูง หลักฐานที่ต้องนํามาแสดง

 1. บัตร และสําเนาทะเบียนบ้านของผู้แจ้ง
 2. บัตร และสําเนาทะเบียนบ้าน ของบิดา และมารดา
 3. ทะเบียนประวัติของบิดาและมารดา
 4. หนังสือรับรองการเกิดจากโรงพยาบาล

เทรนด์
เมษายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่