เทศบาลตำบลขัวมุง


 • เทศบาลตำบลขัวมุง 053-429622 
 • โทรสาร 053-439007
 • นากยกเทศมนตรี ต่อ 14
 • ปลัดเทศบาล ต่อ 18
 • นักวิชาการศึกษา ต่อ 13
 • ประชาสัมพันธ์ ต่อ 16
 • สำนักปลัด ต่อ 12
 • กองคลัง ต่อ 17
 • กองช่าง ต่อ 15

     เทศบาลตำบลขัวมุง เดิมเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขัวมุง และได้รับการยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลขัวมุง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดตั้งเทศบาลตำบลขัวมุง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเทศบาลตำบล ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2552

       โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ในการบริหารงานของเทศบาลตำบลจะเป็นไปตามกฎหมาย โดยกำหนดให้เทศบาลตำบลประกอบด้วย ฝ่ายนิติบัญญัติ หรือสภาเทศบาลตำบล

        สภาเทศบาลตำบลนั้น เป็นองค์กรทางการเมืองที่สำคัญ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน กฎหมายได้กำหนดให้สภาเทศบาลตำบลขัวมุงมีสมาชิกได้ 12 คน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจะอยู่ในตำแหน่งคราวละ 4 ปี

        โดยทั่วไปแล้ว สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจะมีหน้าที่และบทบาทเช่นเดียวกับฝ่ายนิติบัญญัติทั่วไป กล่าวคือหน้าที่ในทางนิติบัญญัติ ซึ่ง ได้แก่ การตั้งกระทู้ถาม การเป็นกรรมการสภา การเปิดอภิปราย

        สภาเทศบาลตำบลขัวมุง มีประธานสภา 1 คน รองประธานสภาอีก 1 คน ประธานสภานอกจากหน้าที่โดยตรงในการเป็นประธานในที่ประชุมสภาแล้ว ยังเป็นตำแหน่งที่มีเกียรตินับว่าเป็นคนสำคัญของท้องถิ่นคนหนึ่ง

       ฝ่ายบริหารหรือผู้บริหาร ได้แก่ นายกเทศมนตรีตำบล ทั้งนี้เนื่องจากกฎหมายได้กำหนดให้รูปแบบของเทศบาลตำบลในประเทศไทยทุกแห่งใช้แบบเดียวกันคือ แบบคณะผู้บริหารและสภา การใช้แบบคณะรัฐมนตรีก็มาจากสภา ซึ่งหมายถึงฝ่ายที่มีเสียงข้างมาก (Majority) ในสภาได้ ระบบเทศบาลตำบลก็เช่นเดียวกัน แบบที่ใช้กับเทศบาลตำบลก็ใช้แบบผู้บริหาร ซึ่งผู้บริหารเทศตำบลก็คือ นายกเทศมนตรีตำบลมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนและนายกเทศมนตรีตำบลสามารถแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 คน และเลขานุการเทศมนตรีอีก 1 คน ซึ่งโดยลักษณะเช่นนี้จะเป็นไปในทำนอง รัฐโดยระบบรัฐสภา (Parliamentary System)

 ลักษณะที่ตั้ง จำนวนพื้นที่และอาณาเขต

        เทศบาลตำบลขัวมุง ตั้งอยู่ในเขตท้องที่ตำบลขัวมุง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของที่ว่าการอำเภอสารภี และห่างจากที่ว่าการอำเภอสารภี ระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ 12 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งสิ้น 10.257 ตารางกิโลเมตร

เทศบาลตำบลขัวมุงมีอาณาเขตติดต่อดังนี้

 •   ทิศเหนือ          ติดต่อกับตำบลดอนแก้ว    อำเภอสารภี
 •  ทิศใต้             ติดต่อกับตำบลสันทราย    อำเภอสารภี
 •  ทิศตะวันออก     ติดต่อกับตำบลท่ากว้าง    อำเภอสารภี
 • ทิศตะวันตก      ติดต่อกับตำบลสบแม่ข่า    อำเภอหางดง


ที่มา khuamung.go.th

เทรนด์
มิถุนายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่