วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง


วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง ได้รับการประกาศจัดตั้งจากกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 25 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2539 ตั้งอยู่ เลขที่ 76 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านสหกรณ์ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50130 ซึ่งมีเนื้อที่ทั้งสิน 75 ไร่ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่จัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพให้กับนักเรียน นักศึกษา โดยเปิดสอนวิชาชีพ สาขาช่างอุตสาหกรรมและ พาณิชยกรรม


ต่อมา ได้มีการปรับแผนพัฒนาวิทยาลัยฯ พ.ศ. 2551-2554 เนื่องจากมีความจำเป็นหลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในการที่พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 กำหนดให้มีการจัดการอาชีวศึกษา ในรูปแบบสถาบันการอาชีวศึกษา เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการและชำนาญปฏิบัติการสอน การวิจัย การถ่ายทอดวิทยาการและเทคโนโลยี ทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาติ เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนในด้านวิชาชีพระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี รวมทั้งเป็นการยกระดับการศึกษาวิชาชีพให้สูงขึ้น ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน สามารถประกอบอาชีพในลักษณะผู้ปฏิบัติ หรือประกอบอาชีพอิสระได้ ซึ่งการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพดังกล่าว ให้จัดได้โดยรูปแบบ ดังนี้


หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ภาคปกติ ใช้เวลาเรียน 3 ปี โดยรับผู้จบการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าเข้าศึกษาต่อ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภาคปกติและทวิศึกษา ใช้เวลาเรียน 2 ปี โดยรับผู้จบการศึกษา ปวช.3 มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าเข้าศึกษาต่อ

ทำให้วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง ต้องมีการปรับแผนพัฒนาวิทยาลัยฯ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการและวัตถุประสงค์ดังกล่าว อีกทั้งยังมีโครงการสำคัญของรัฐบาลที่มีบทบาทยิ่งต่อการจัดการอาชีวศึกษา เช่น โครงการเรียนฟรี 15 ปี แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจ ระยะที่ 2 (Stimulus Ppackage:SP2) 2553 – 2555 นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ยังเน้นให้ทุกสถานศึกษา รณรงค์โครงการ 3D ซึ่งต้องการส่งเสริมให้เยาวชนเป็นคนดีทั้ง 3 เรื่อง คือ


ที่มา skptc.ac.th

เทรนด์
มิถุนายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่