ห้องตรวจเบอร์ 29(พิเศษเด็ก 3) opd29

บริการ พิเศษเด็ก 3  (ชั้น 6 อาคารศรีพัฒน์ )

วัน ตรวจเวลา
จันทร์ - คลินิกภูมิแพ้ (08.00-12.00 น.)
- คลินิกต่อมไร้ท่อ (08.00-12.00 น.)
08:00 - 12:00
อังคาร
- คลินิกโรคเลือด (08.00-12.00 น.)
- ให้เลือด (13.00-16.00 น.)
08:00 - 16:00
พุธ
คลินิกต่อมไร้ท่อ08:00 - 12:00
พฤหัสบดีคลินิกโรคไต08:00 - 12:00
ศุกร์
- คลินิกโรคเลือด (08.00-12.00 น.)
- ให้เลือด (13.00-16.00 น.)
08:00 - 16:00
REF : อ้างอิง : แผ่นพับ แนะนำวันตรวจโรค รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ , http://hic.med.cmu.ac.th
ระบบลงทะเบียนผู้ป่วยล่วงหน้า
หลักฐานที่ต้องนำมาทุกครั้ง เมื่อท่านมาใช้บริการที่โรงพยาบาล
  • บัตรประจำตัวผู้ป่วย โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ (ถ้ามี)
  • บัตรประจำตัวประชาชน
  • บัตรประกันสังคม
  • บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า
  • ใบส่งตัวจากโรงพยาบาลอื่นๆ
เทรนด์
เมษายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่