ห้องตรวจเบอร์ 26(พิเศษอายุกรรม 3) (ชั้น 10อาคารศรีพัฒน์ )

กิจกรรม