รับฝากรถ(ตลาดอนุสาร)
ชั่วโมง
ค่าบริการ
1 ชั่วโมงแรก
ฟรี
ชั่วโมงที่ 2 -เที่ยงคืน
ชั่วโมงละ 10 บาท
หลังเที่ยงคืน 24.00 
ชั่วโมงละ 20 บาท

*เศษนาทีคิดค่าบริการเป็น 1 ชั่วโมง
*ใช้บริการร้านอาหาร ประทับตรา จอดฟรีเพิ่มอีก 1ชั่วโมง

อ้างอิงบอร์ดประชาสัมพันธ์จอดรถตลาดอนุสาร (Update MAR/2023)


เทรนด์
เมษายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่