รถตู้ [เชียงใหม่(อาเขตช้างเผือก) -> น้ำพุร้อนสันกำแพง-แม่กำปอง]

รถตู้โดยสารสาธารณะเส้นทางเชียงใหม่ - แม่ออน - น้ำพุร้อนสันกำแพง ท่านละ 40 บาทและบ้านแม่กำปอง ท่านละ 150 บาท


รถตู้โดยสาร  แม่กำปอง
เวลารถออก (ขาไป)
07.30 11.30 - -
เวลารถออก (ขากลับ)
09.20
11.20
13.20
16.10
รถตู้โดยสาร น้ำพุร้อนสันกำแพง - แม่ออน
เวลารถออก (ขาไป)
- - 13.30 18.10
เวลารถออก (ขากลับ)
06.0010.00
14.0017.00
เทรนด์
พฤษภาคม 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่