คณะทันตแพทยศาสตร์

หน่วยงาน/ภาควิชา
สถานที่ติดต่อ
สำนักงานเลขานุการ
คณะทันตแพทยศาสตร์
0-5394-4440-41
ชีววิทยาช่องปากและวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก ชั้น 1 อาคาร 3
คณะทันตแพทยศาสตร์
0-5394-4451
ทันตกรรมครอบครัวและชุมชน
คณะทันตแพทยศาสตร์
 0-53-944-468
ทันตกรรมจัดฟันและทันตกรรมสำหรับเด็ก
ชั้น 3 อาคาร 2
คณะทันตแพทยศาสตร์

ทันตกรรมบูรณะและปริทันตวิทยา
ชั้น 3 อาคาร 7 คณะทันตแพทยศาสตร์
053-944467
ทันตกรรมประดิษฐ์
ชั้น 3 อาคาร 7 คณะทันตแพทยศาสตร์0 5394 4438
ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
ชั้น 3  อาคาร 7  คณะทันตแพทยศาสตร์
053-94-4456

ฝ่าย ห้องสมุดและสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ห้องสมุด เวลาทำการ เวลาทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์
วัน เวลา วัน เวลา วัน เวลา
จันทร์-ศุกร์ 08.30 - 21.30 น. เสาร์-อาทิตย์ 08.30 - 16.30 น. วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดบริการ
เทรนด์
เมษายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่