เวชระเบียนผู้ป่วยนอก (เบอร์ 19)
เอกสารประกอบการสมัคร
  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ เอกสารทางราชการที่มีเลข ๑๓ หลักที่มีรูปถ่ายชัดเจนตรวจสอบบุคคลได้ จำนวน ๑ ฉบับ
  2. . สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ
  3. . เด็กอายุต่ำกว่า ๗ ปี ใช้สำเนาสูติบัตรจำนวน ๑ ฉบับหรือสำเนาทะเบียนบ้าน
  4. . แบบฟอร์มสมัครเบิกจ่ายตรงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ติดต่อขอรับที่ศูนย์รับเงิน 3 ช่องที่ 6 หรือ Downloadแบบฟอร์ม ได้ที่ แบบฟอร์มใบสมัครเข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
  5. ผู้รับยาแทน ใช้สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน อย่างละจำนวน ๑ ฉบับ

ขั้นตอนการสมัคร
  1. ติดต่อห้องเบอร์ 19 เพื่อตรวจสอบสิทธิพร้อมขอเลขที่โรงพยาบาลพร้อมกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มสมัครเบิกจ่ายตรงฯ ให้ครบถ้วน
  2. ยื่นแบบฟอร์มสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครที่รับรองสำเนาถูกต้องที่ศูนยรับเงิน 3 ช่องที่ 6 อาคารศรีพัฒน์ ( ศูนย์เบิกตรง )เพื่อรับคิว สแกนลายนิ้วมือ
  3. . ผู้สมัคร และผู้รับยาแทนต้องมาติดต่อในวันสมัครด้วยตัวเองเพื่อสแกนลายนิ้วมือ

*นอกเวลาทำการติดต่อห้องเบอร์ 19

เทรนด์
เมษายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่