#
ธนาคาร กรุงไทย (สารภี)
#ฝากกระแสรายวัน #ฝากออมทรัพย์ #ฝากประจำ