บ้านแจ่มใสคลินิกเวชกรรม(หมอชุตินาภ)
ตรวจรักษาโรคทั่วไปและ ปัญหาสุขภาพจิตในเด็กและวัยรุ่น

กิจกรรมในเชียงใหม่