สระว่ายน้ำ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี

อัตราค่าบริการทั่วไป

แสดงบัตรไม่แสดงบัตร
นักเรียน 20 บาท/ครั้งนักเรียน 40 บาท/ครั้ง
นักศึกษา 40 บาท/ครั้งนักศึกษา 60 บาท/ครั้ง
ประชาชนทั่วไป 60 บาท /ครั้งประชาชนทั่วไป 60 บาท /ครั้ง
ที่มาป้ายประชาสัมพันธ์ สระว่ายน้ำ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี (update October.2023)
เทรนด์
เมษายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่