ใจดี คลินิก เวชกรรม คลินิกสุขภาพใจ

ใจดีคลินิก คลินิกสุขภาพใจ

ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 2 มิถุนายน 2554 โดย คุณหมอนิภาพรรณ พรมอุทัย โดยเริ่มใช้สถานที่จดทะเบียนขออนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาลเลขที่ 50101003857 เป็นอาคารพาณิชย์ย่านชุมชนเชียงใหม่แลนด์ ช่วงเวลานั้นเป็นช่วงฤดูฝน และต่อมาไม่นานเกิดอุทกภัย เนื่องจากสถานที่บริเวณดังกล่าวเป็นที่ลุ่มใกล้ริมฝั่งแม่น้ำปิง เมื่อ พ.ศ.2557 ได้ย้ายที่ทำการมายังอาคารพาณิชย์ซึ่งตั้งอยู่ในโครงการบิสพอยท์ 2 สี่แยกแม่เหียะสมานสามัคคี ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นที่สะดวกแก่การสัญจรและมีสถานที่จอดรถสะดวก

ปัจจุบัน ทางคลินิกให้บริการรักษาผู้ป่วยที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปี ขึ้นไป โดยการบำบัดรักษาผู้ป่วยจะมุ่งเน้นให้เวลามากพอที่จะให้ผู้ป่วยได้เล่าถึงอาการของภาวะที่เผชิญ และปัญหาในการใช้ชีวิต ซึ่งเป็นเรื่องของความผิดปกติทางด้านสุขภาพของจิตใจ ที่อาจมีผลกระทบเจ็บป่วยทางร่างกาย โดยอาจมีผลปัญหาการนอน ขาดสมาธิในการทำงาน หรือการเรียน มีความไม่สบายใจ วิตกกังวล ไม่สามารถสุขกายสบายใจได้ ทำให้สูญเสียโอกาสทางการพัฒนาศักยภาพ ทักษะการดำเนินชีวิต การขาดโอกาสในการรักษา อาจนำไปสู่ผลกระทบนอกจากตนเอง ครอบครัวแล้ว ยังทำให้คนรอบข้างได้รับผลกระทบไปด้วย ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญ เพราะโดยปกติแล้ว พบว่า หากมีผู้ป่วยจิตเวช 1 คน ผู้คนใกล้ชิดรอบตัวผู้ป่วยอาจได้รับผลกระทบไปด้วยอีก 6 คน ดังนั้น "สุขภาพใจ" จึงเป็นเรื่องจำเป็นที่ไม่อาจมองข้ามหรือเพิกเฉยได้

ที่มา https://sites.google.com/jaideementalhealth.com/jaideementalhealth

เทรนด์
เมษายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่