ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธอส. (เซ็นทรัลพลาซ่าเชียงใหม่แอร์พอร์ต)

กิจกรรม