สิทธิทนายความ


สำนักงานสิทธิทนายความ เปิดดำเนินกิจการให้บริการทางด้านกฎหมาย โดยใช้วิชาชีพทนายความอันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการยุติธรรม  เริ่มก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช 2532  มีเพื่อนทนายความร่วมกันก่อตั้งจำนวนสองคน คือ นายปิ่นนคร  ศรีจันทร์  และ นายไชยพงศ์  ณ เชียงใหม่  เปิดบริการสำนักงานแห่งแรก ณ เลขที่ 8 ถนนหัสดิเสวี  ซอยระย้า  ตำบลช้างเผือก  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่  โดยคำว่า “สิทธิ” ในชื่อสำนักงานสิทธิทนายความ แปลความหมายว่า “อำนาจอันชอบธรรม” มีนายปิ่นนคร  ศรีจันทร์ เป็นหัวหน้าสำนักงาน  สำนักงานสิทธิทนายความดำเนินกิจการซึ่งมีความตั้งใจอันแน่วแน่ที่จะเป็นทนายความที่ดี  โดยมีแนวคิดหลักการทำงานว่า  ทนายความของสำนักงานต้องมีความคิดสร้างสรรค์  ใฝ่หาความรู้  รักษาวาจาสัตย์  รักษาความยุติธรรม  ตลอดจนแสวงหาความจริงและความถูกต้องอันเกี่ยวแก่คดีที่รับผิดชอบ   จนล่วงเวลาการใช้วิชาชีพทนายความได้เป็นเวลา 5 ปี  สำนักงานสิทธิทนายความก็ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนทีมีอรรถคดีทั่วไป


ในปีพุทธศักราช 2539  สำนักงานสิทธิทนายความจึงได้ชักชวนเพื่อนร่วมวิชาชีพทนายความที่มีแนวความคิดอย่างเดียวกัน  โดยเพิ่มสมาชิกอีกสองคน คือ นายมานพ  ธรรมดุลพินิจ  และ นายอำนวย  ชาติอาษา รวมทนายความทั้งสิ้น 4 คน  มีนายปิ่นนคร  ศรีจันทร์  เป็นหัวหน้าสำนักงาน  และได้ทำการย้ายที่อยู่แห่งใหม่เป็นอาคารสมจิตต์แอร์  ตั้งอยู่เลขที่ 46 ถนนมหิดล ตำบลสุเทพ  อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  โดยมีแนวความคิดริเริ่มที่จะเป็นแหล่งความรู้ให้แก่ทนายความรุ่นน้องเพื่อเตรียมตัวเป็นทนายความที่ดี  ในการฝึกหัดภาคปฏิบัติงานจริง  เพื่อให้เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนในสังคม  บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานกระบวนการยุติธรรม อันประกอบไปด้วย ศาล  อัยการ  ตำรวจ และ ราชทัณฑ์ รวมไปถึงความสำคัญของบทบาทหน้าที่ของตนต่อประชาชนผู้มีอรรถคดี  และปลูกฝังให้มีจิตอาสา นำความรู้ที่ตนมีอยู่ไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในบางคราว


กระทั่งล่วงเวลามาถึงปีพ.ศ. 2557 สำนักงานสิทธินายความได้ย้ายที่อยู่สำนักงานแห่งใหม่มายัง  อาคารเลขที่ 188 หมู่ที่ 2 ถนนสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี   ตำบลท่าศาลา  อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  โดยเพื่อนทนายความทั้ง 3 คน ได้แยกย้ายไปเปิดสำนักงานทนายความแห่งใหม่เป็นของตนเอง  และมีนายปิ่นนคร  ศรีจันทร์ เป็นหัวหน้าสำนักงานสิทธินายความ จวบจนปัจจุบัน

ที่มา เกี่ยวกับเรา – สำนักงานสิทธิทนายความ (sitthilaw.com)

เทรนด์
มกราคม 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่