สถานีตำรวจภูธรดอยหล่อ


ประวัติความเป็นมา

เดิมตำบลดอยหล่อขึ้นกับอำเภอจอมทอง โดยเมื่อมีเหตุร้ายต้องไปแจ้งต่อสถานีตำรวจภูธรอำเภอจอมทองซึ่งอยู่ห่างไกลและไม่ได้รับความสะดวก ดังนั้นหากมีการทะเลาะเบาะแว้งในหมู่บ้านหรือตำบลจึงมักให้กำนันหรือผู้ใหญ่บ้านทำหน้าที่แก้ไขปัญหา ส่วนกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นมีเพียงป้อมยามใกล้สะพานแม่ขานเท่านั้นซึ่งไม่เพียงพอที่จะมาช่วยเหลือได้ ชาวบ้านตำบลดอยหล่อเห็นความจำเป็นที่จะต้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจมาอยู่ในพื้นที่เพื่อจะได้ป้องกันและแก้ไขอาชญากรรมที่เกิดขึ้น จึงร่วมกันจัดหาซื้อที่ดินสำหรับสร้างเป็นที่ทำการสายตรวจประจำตำบลดอยหล่อขึ้น

ผู้ที่เป็นหลักในการดำเนินการ คือ นายอิ่นใจ ญาติวงศ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 ตำบลดอยหล่อ ได้เสียสละที่ดินของตนเองที่บ้านปากทางเจริญซึ่งอยู่ติดถนนเชียงใหม่-ฮอด จำนวน 2 ไร่ มอบให้กับทางราชการตำรวจ เมื่อปี พ. ศ. 2511 และต่อมาได้มีการสร้างสถานีตำรวจขึ้นบนที่ดินแปลงนี้ โดยทางสถานีตำรวจภูธรอำเภอจอมทองจัดเจ้าหน้าที่ตำรวจมาประจำสถานีแห่งนี้ สถานีตำรวจครั้งแรกที่ตำบลดอยหล่อ ใช้ชื่อว่า “สถานีตำรวจภูธรตำบลสองแคว” เดิมมีเขตรับผิดชอบ 3 ตำบล คือ ตำบลดอยหล่อ ตำบลสองแคว และตำบลยางคราม มีเขตรับผิดชอบทั้งหมด 140 ตารางกิโลเมตร

ต่อมาได้มีประกาศของกระทรวงมหาดไทย เรื่องตั้งสถานีตำรวจภูธรตำบลในกองบังคับการตำรวจภูธร 7 (ฉบับที่ 6) พ. ศ. 2535 ประกาศ ณ วันที่ 19 มีนาคม 2535 จึงได้เปลี่ยนชื่อจาก “สถานีตำรวจภูธรตำบลสองแคว” เป็น “สถานีตำรวจภูธรตำบลดอยหล่อ” ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ต่อมา ปี พ.ศ 2538 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้จัดตั้งกิ่งอำเภอในปีงบประมาณ 2538 ขึ้นทั่วประเทศ รวม 20 แห่ง ซึ่งในจำนวนนี้มีกิ่งอำเภอดอยหล่อมีชื่อรวมอยู่ในมติดังกล่าวด้วย โดยมีให้มีเขตการปกครอง จำนวน 4 ตำบล คือ ตำบลดอยหล่อ ตำบลสองแคว ตำบลยางคราม และตำบลสันติสุข มีเขตพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด 218.9 ตารางกิโลเมตร โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2538 เป็นต้นมา ด้านหน้าสถานีตำรวจภูธรตำบลดอยหล่อ จึงได้รับการยกฐานะให้เป็น “สถานีตำรวจภูธรกิ่งอำเภอดอยหล่อ” (สภ.กิ่ง.อ.ดอยหล่อ) ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2538 เป็นต้นมา ปัจจุบัน สภ.กิ่ง.อ.ดอยหล่อ ได้เปลี่ยนมาเป็น สภ.ดอยหล่อ แล้ว ตามหนังสือ สง.ก.ตร.ที่ 0039.23/0603 ลง 28 ก.ย. 2550 เรื่อง ประกาศ ตร. เรื่องการกำหนดหน่วยงานและเขตอำนาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครองของ ส่วนราชการในสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาล และตำรวจภูธรภาค 1 ถึง 9

ที่มา doilo.chiangmaipolice.go.th

เทรนด์
มิถุนายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่