ไปรษณีย์ สันป่ายาง [50330]

อัตราค่าบริการไปรษณีย์

ในประเทศ (Domestic)
จดหมาย - ค่าบริการเริ่มต้น 3 บาท/ชิ้น
- รับฝากน้ำหนักไม่เกิน 2,000 กรัม/ชิ้น
ของตีพิมพ์ - ค่าบริการเริ่มต้น 3 บาท/ชิ้น
- รับฝากน้ำหนักไม่เกิน 2,000 กรัม/ชิ้น
(หนังสือฝากส่งได้ไม่เกิน 5,000 กรัม)
ไปรษณียบัตร - ค่าบริการเริ่มต้น 2 บาท/ชิ้น
- ขนาดไม่เกิน 105x148 มม. (น้ำหนักไม่เกิน 5 กรัม)
พัสดุไปรษณีย์ - ค่าบริการกิโลกรัมแรก 20 บาท/ชิ้น
ต่อไปคิดเพิ่มกิโลกรัมละ 15 บาท
- รับฝากน้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม/ชิ้น
EMS ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ - ค่าบริการเริ่มต้น 32 บาท/ชิ้น
- รับฝากน้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม/ชิ้น
โลจิสโพสต์ - ค่าบริการกิโลกรัมแรก 200 บาท/ชิ้น
- ค่าบริการคิดตามน้ำหนักจริง/น้ำหนักปริมาตร
- รับฝากน้ำหนักตั้งแต่ 20-200 กิโลกรัม/ชิ้น
ระหว่งประเทศ (International)
ส่งออกทางอากาศ(Airmail)
จดหมาย - ค่าบริการเริ่มต้น 14 บาท/ชิ้น
- รับฝากน้ำหนักไม่เกิน 2,000 กรัม/ชิ้น
ของตีพิมพ์/พัสดุย่อย - ค่าบริการเริ่มต้น 12 บาท/ชิ้น
- รับฝากน้ำหนักไม่เกิน 2,000 กรัม/ชิ้น
(หนังสือฝากส่งได้ไม่เกิน 5,000 กรัม)
ไปรษณียบัตร - ค่าบริการเริ่มต้น 12 บาท/ชิ้น/ทุกปลายทาง
- ขนาดไม่เกิน 105x148 มม.
(น้ำหนักไม่เกิน 5 กรัม)
บัตรภาพ - ค่าบริการเริ่มต้น 15 บาท/ชิ้น/ทุกปลายทาง
- ขนาดไม่เกิน 130x180 มม.
จดหมายอากาศ - ค่าบริการเริ่มต้น 15 บาท/ชิ้น/ทุกปลายทาง
ส่งทางภาคพื้น(Surface)
จดหมาย - ค่าบริการเริ่มต้น 12 บาท/ชิ้น
- รับฝากน้ำหนักไม่เกิน 2,000 กรัม/ชิ้น
ของตีพิมพ์ - ค่าบริการเริ่มต้น 12 บาท/ชิ้น
- รับฝากน้ำหนักไม่เกิน 2,000 กรัม/ชิ้น
(หนังสือฝากส่งได้ไม่เกิน 5,000 กรัม)
พัสดุย่อย - ค่าบริการเริ่มต้น 25 บาท/ชิ้น
- รับฝากน้ำหนักไม่เกิน 2,000 กรัม/ชิ้น
ไปรษณียบัตร - ค่าบริการเริ่มต้น 9 บาท/ชิ้น/ทุกปลายทาง
- ขนาดไม่เกิน 105x148 มม.
(น้ำหนักไม่เกิน 5 กรัม)
ไปรษณียภัณฑ์ ทางอากาศราคาประหยัด(Economy Air)
- ค่าบริการเริ่มต้น 20 บาท/ชิ้น
- รับฝากน้ำหนักไม่เกิน 2,000 กรัม/ชิ้น
(หนังสือฝากส่งไม่เกิน 5,000 กรัม)
พัสดุไปรษณียภัณฑ์
Airamil - ค่าบริการเริ่มต้น 500 บาท/ชิ้น
Economy Air - ค่าบริการเริ่มต้น 400 บาท/ชิ้น
Surface - ค่าบริการเริ่มต้น 400 บาท/ชิ้น
รับฝากน้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม/ชิ้น
EMS World
เอกสาร(document) - ค่าบริการเริ่มต้น 500 บาท/ชิ้น
- รับฝากน้ำหนักไม่เกิน 5,000 กรัม/ชิ้น
กล่อง/หีบห่อ(package) - ค่าบริการเริ่มต้น 550 บาท/ชิ้น
- รับฝากน้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม/ชิ้น
โลจิสโพสต์
- ค่าบริการเริ่มต้น 2,000 บาท/ชิ้น
- ค่าบริการคิดตามน้ำหนักจริง/น้ำหนักปริมาตร
- รับฝากน้ำหนักตั้งแต่ 20 - 200 กิโลกรัม/ชิ้น
- ค่าบริการยังไม่รวมค่าพิธีศุลกากร(ถ้ามี)
เทรนด์
มิถุนายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่