คณะนิติศาสตร์


หมายเลขโทรศัพท์ของแต่ละส่วนงาน

 • สำนักงานคณะนิติศาสตร์ 053-942909-10 ต่อ 0
 • เลขานุการคณะนิติศาสตร์ 053-942902
 • ศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมาย 053-942921
 • ศูนย์ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย 053-942922
 • ศูนย์บริการวิชาการทางกฎหมายและงานวิเทศน์สัมพันธ์ 053-942922 Fax. 053-9429
 • งานบริหารทั่วไป 053-942911
 • งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 053-942912
 • งานการเงินการคลังและพัสดุ 053-942913 และ 053-942-915
 • งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 053-942916
 • งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 053-942917-18
 • งานกิจการนักศึกษา 053-942919

ที่มา law.cmu.ac.th


เทรนด์
พฤษภาคม 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่