คณะวิทยาศาสตร์ (SCB2)

หมายเลขโทรศัพท์หน่วยงานภายในคณะวิทยาศาสตร์ 

ภาควิชา 

 • ภาควิชาเคมี 053 943341-5  ต่อ 101-102
 • ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม 053 943401-2  ต่อ 101
 • ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ 053 943367
 • ภาควิชาคณิตศาสตร์ 053 943325, 053 943327-9  ต่อ 103-4
 • ภาควิชาสถิติ 053 943381-4 ต่อ 11-13
 • ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 053 943409, 053 943412, 053 943447 ต่อ 101,105
 • ภาควิชาชีววิทยา 053 943433, 053 943346, 053 943350  ต่อ 1907,1902,1102
 • ภาควิชาธรณีวิทยา 053 943417-8 ต่อ 1160-1164

 ศูนย์ 

 • ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศวท.-มช.) 053 943397, 053 941970-2
 • ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 053-943479
 • ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์  053 941915
 • ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ 053 941451-3

 สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ 

 • เลขานุการคณะวิทยาศาสตร์ 053 943456
 • หัวหน้างานบริหารทั่วไป 053 943308
 • หน่วยธุรการกลาง 053 943309, 053 941979
 • เลขานุการผู้บริหาร 053 943301
 • ประชาสัมพันธ์ 053 943318
 • หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล 053 943310, 053 943458

หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ

หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 053 943423

งานการเงินการคลังและพัสดุ 

หน่วยงานอื่นๆ 

 • ศูนย์วิจัยฟิสิกส์ของพลาสมาและลำอนุภาค 053 942468
 • ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ 053 942651-4
 • สาขาวิชาธรณีฟิสิกส์ปิโตรเลียม 053 943417-8 ต่อ 3451
 • โครงการ วมว. มช.  053 941913-4
 • งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 053 943315-6, 053 943463-4

 • หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา  053 943320, 053 943466, 053 941990
 • หน่วยพิมพ์เอกสาร 053 943317, 053 943465

  • ห้องสมุด 053 943319, 053 943394
  • วารสาร Chiang Mai Journal of Science  053 941920
  • งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ 053 943322, 053 943467

  ฝ่าย ห้องสมุดและสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ เวลาทำการ (เปิดเทอม) เวลาทำการ (1 เดือนก่อนสอบ) เวลาทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์
  วัน เวลา วัน เวลา วัน เวลา
  จันทร์-ศุกร์ 08.30 - 16.30 น. จันทร์-ศุกร์ 08.30 - 16.30 น. วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดบริการ
  เสาร์-อาทิตย์ ปิดบริการ เสาร์-อาทิตย์ 09.00 - 17.00 น. วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดบริการ

  กิจกรรมในเชียงใหม่