กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย


พันธกิจ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1.เพื่อดำเนินงานด้านงานสารบรรณ งานธุรการงานเลขานุการผู้บริหาร และงานประสานงานมหาวิทยาลัย
2.เพื่อดำเนินงานจัดประชุมของมหาวิทยาลัย เช่น การประชุม กบม. และการประชุมเฉพาะกิจซึ่งมหาวิทยาลัยมอบหมาย
3.เพื่อเผยแพร่ข่าวสารของมหาวิทยาลัยให้แก่ทั้งหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
4.เพื่อดำเนินงานด้านการจราจรและรักษาความปลอดภัย

ที่มา general.oop.cmu.ac.th

เทรนด์
พฤษภาคม 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่