ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
 • 548 ถนนเชียงใหม่-ลำพูน [106] ตำบลหนองหอย  อำเภอ เมือง เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50000
 • 053-140-141 ,053-140-142
  • จันทร์-ศุกร์ 09:00-12:00, 16:30-20:30
  •  |   เสาร์-อาทิตย์ 08:30-16:30
 • http://icoh.anamai.moph.go.th...
 • ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
  ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
 • #ทำฟัน #ขูดหินปูน #ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ #กระทรวงสาธารณสุข
 • ตำแหน่งจีพีเอส : 18.7595680, 99.0062810   (เปิดแผนที่บน Google Map) | เปิดพิกัดปัจจุบัน
 • ข้อมูลเพิ่มเติม

  ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ

  • พัฒนากลไกการสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพช่องปาก ได้แก่ การวางแผน/โครงการจัดบริการส่งเสริมป้องกันจากข้อมูลเชิงประจักษ์ในพื้นที่ การสนับสนุนให้เกิ
  • การประเมินผลการดำเนินงานการจัดบริการสุขภาพช่องปากในส่วนภูมิภาค การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ เป็นต้น
  • จัดทำมาตรฐาน หลักเกณฑ์ แนวทางและคู่มือปฏิบัติงานสำหรับการบริหารจัดการและการจัดบริการสุขภาพช่องปาก จัดบริการบูรณาการในหน่วยบริการ การทำงานเชิงรุกในชุมชน
  • พัฒนาภาคีเครือข่ายในการร่วมจัดบริการสุขภาพช่องปาก เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
  • ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะด้านระบบสุขภาพช่องปากแก่ผู้บังคับบัญชา ทันตบุคลากรและบุคลากรสาธารณสุขทุกระดับ รวมทั้งภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
  • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  ที่มา dental2.anamai.moph.go.th