ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ

  • พัฒนากลไกการสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพช่องปาก ได้แก่ การวางแผน/โครงการจัดบริการส่งเสริมป้องกันจากข้อมูลเชิงประจักษ์ในพื้นที่ การสนับสนุนให้เกิ
  • การประเมินผลการดำเนินงานการจัดบริการสุขภาพช่องปากในส่วนภูมิภาค การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ เป็นต้น
  • จัดทำมาตรฐาน หลักเกณฑ์ แนวทางและคู่มือปฏิบัติงานสำหรับการบริหารจัดการและการจัดบริการสุขภาพช่องปาก จัดบริการบูรณาการในหน่วยบริการ การทำงานเชิงรุกในชุมชน
  • พัฒนาภาคีเครือข่ายในการร่วมจัดบริการสุขภาพช่องปาก เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
  • ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะด้านระบบสุขภาพช่องปากแก่ผู้บังคับบัญชา ทันตบุคลากรและบุคลากรสาธารณสุขทุกระดับ รวมทั้งภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
  • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ที่มา dental2.anamai.moph.go.th

เทรนด์
เมษายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่