โรงพยาบาลสันกำแพง

ห้องตรวจ

ห้องตรวจ
วันเวลา
ฝากครรภ์รายใหม่
จันทร์08.00 - 11.30น.
ฝากครรภ์รายเก่า(นัด)พุธ
08.00 - 11.30น.
คลินิกผู้สูงอายุ
ศุกร์
08.30 - 11.30น.
คลินิกไร้พุง
ศุกร์
13.00 - 15.30น.
คลินิกวัยรุ่น
จันทร์-ศุกร์
08.30 - 15.30น.

*นอกเวลาราชการ วันจันทร์,พุธ,พฤหัสบดี เวลา 16.00 - 18.00น. เบอร์โทรศัพท์ 053-446-635 ต่อ 107


เบอร์โทรศัพท์ภายใน

ห้อง ตึก ต่อเบอร์
ห้องบัตร(เวชระเบียน) ชั้น 1 ตึกผู้ป่วยนอกใหม่ 100
ห้องตรวจ 1 ชั้น 1 ตึกผู้ป่วยนอกใหม่ 110
โต๊ะใบส่งตัว ชั้น 1 ตึกผู้ป่วยนอกใหม่ 113
โต๊ะซักประวัติ 1 ชั้น 1 ตึกผู้ป่วยนอกใหม่ 118
โต๊ะซักประวัติ 2 ชั้น 1 ตึกผู้ป่วยนอกใหม่ 119
ห้องหัวหน้ากลุ่มการ ชั้น 1 ตึกผู้ป่วยนอกใหม่ 121
ห้องชำระเงิน ชั้น 1 ตึกผู้ป่วยนอกใหม่ 122
ห้องจ่ายยา ชั้น 1 ตึกผู้ป่วยนอกใหม่ 123
ห้องกายภาพ ชั้น 1 ตึกผู้ป่วยนอกใหม่ 124
ห้องตรวจ 1 ชั้น 1 ตึกผู้ป่วยนอกใหม่ 125
ห้องตรวจ 2 ชั้น 1 ตึกผู้ป่วยนอกใหม่ 126
ห้องตรวจ 3 ชั้น 1 ตึกผู้ป่วยนอกใหม่ 127
ห้องแลปกลาง ชั้น 1 ตึกผู้ป่วยนอกใหม่ 128
ด่านหน้า(เปล) ชั้น 1 ตึกผู้ป่วยนอกใหม่ 129
ห้องฉุกเฉิน ชั้น 1 ตึกผู้ป่วยนอกใหม่ 106 / 210 / 112
ห้องคลอด ชั้น 1 ตึกผู้ป่วยนอกใหม่ 211 / 212
ห้องพักแพทย์/พยาบาล ชั้น 1 ตึกผู้ป่วยนอกใหม่ 213
ห้องเอกซเรย์ ชั้น 1 ตึกผู้ป่วยนอกใหม่ 214
ห้องผ่าตัด ชั้น 1 ตึกผู้ป่วยนอกใหม่ 215
ห้องผู้อำนวยการ ชั้น 2 ตึกผู้ป่วยนอกใหม่ 304
ธุรการ(สมจิตร/อุ๋ย) ชั้น 2 ตึกผู้ป่วยนอกใหม่ 305 / 309
การเงิน(เจี๊ยบ) ชั้น 2 ตึกผู้ป่วยนอกใหม่ 701
ห้วหน้าบริหาร ชั้น 2 ตึกผู้ป่วยนอกใหม่ 309
หัวหน้าพัสดุ ชั้น 2 ตึกผู้ป่วยนอกใหม่ 311
การเงิน(อ้อม/ไก่) ชั้น 2 ตึกผู้ป่วยนอกใหม่ 702
ห้วหน้าการเงิน ชั้น 2 ตึกผู้ป่วยนอกใหม่ 310
พัสดุ(เตือนจิตต์/ต้อง ชั้น 2 ตึกผู้ป่วยนอกใหม่ 312 / 313
ห้องประชุม 2 ชั้น 2 ตึกผู้ป่วยนอกใหม่ 300
LAB ชั้น 1 ตึกผู้ป่วยนอกเก่า 101
ห้องตรวจ 1/2 ชั้น 1 ตึกผู้ป่วยนอกเก่า 102 / 103
ห้องจ่ายยา/การเงิน ชั้น 1 ตึกผู้ป่วยนอกเก่า 105 / 111
ห้องพัฒนาการเด็ก ชั้น 1 ตึกผู้ป่วยนอกเก่า 107
ซักประวัติ NCD ชั้น 1 ตึกผู้ป่วยนอกเก่า 114 / 314
คลินิกรวมใจ ชั้น 1 ตึกผู้ป่วยนอกเก่า 115
งานประกันสุขภาพ(เกด/หนิง) ชั้น 1 ตึกผู้ป่วยนอกเก่า 200 / 409
ห้องส่งเสริม/ฝากครรภ์ ชั้น 1 ตึกผู้ป่วยนอกเก่า 216 / 218
หอผู้ป่วยใน ชั้น 2 ตึกผู้ป่วยนอกเก่า 201 / 202
ห้องพิเศษ 1-2 ชั้น 2 ตึกผู้ป่วยนอกเก่า 205
ห้องพิเศษ 3-4 ชั้น 2 ตึกผู้ป่วยนอกเก่า 204
ห้องพิเศษ 5-6 ชั้น 2 ตึกผู้ป่วยนอกเก่า 203
เวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน ชั้น 3 ตึกผู้ป่วยนอกเก่า 208 / 209
แพทย์แผนไทย ชั้น 3 ตึกผู้ป่วยนอกเก่า 301 / 306
คลินิกฟ้าใส ชั้น 3 ตึกผู้ป่วยนอกเก่า 301 / 306
ทันตกรรม ชั้น 3 ตึกผู้ป่วยนอกเก่า 302
ฝ่ายการพยาบาล ชั้น 4 ตึกผู้ป่วยนอกเก่า 402
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ชั้น 4 ตึกผู้ป่วยนอกเก่า 404
ห้อง Server ชั้น 4 ตึกผู้ป่วยนอกเก่า 406
ห้องประชุมศูนย์ข้อมูล/HA ชั้น 4 ตึกผู้ป่วยนอกเก่า 405
ห้องแลปเคมี ชั้น 4 ตึกผู้ป่วยนอกเก่า 408
หอผู้ป่วยเคมี 1 ชั้น 1 ตึกผู้ป่วยในใหม่ 223 /224
หอผู้ป่วยเคมี 2 ชั้น 2 ตึกผู้ป่วยในใหม่ 221 /222
คลังยา นอกอาคาร 116
โรงอาหาร นอกอาคาร 514
ซัพพลาย นอกอาคาร 515
ซักฟอก นอกอาคาร 703
ห้องพัก พขร. นอกอาคาร 600
ซ่อมบำรุง นอกอาคาร 700
คลังพัสดุ นอกอาคาร 704
บ้านพักแพทย์ 1 นอกอาคาร 502
บ้านพักแพทย์ 2 นอกอาคาร 503
บ้านพักผู้อำนวยการ นอกอาคาร 501
รักษาความปลอดภัย(ยาม) นอกอาคาร 120
ต่างด้าว นอกอาคาร 117
กลุ่มเทคนิคการแพทย์

101,128,408
ที่มา 122.155.219.72/skph

เทรนด์
พฤษภาคม 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่