ที่ว่าการอำเภอสันทราย
คำขวัญอำเภอสันทราย

“ เกษตรดี สตรีสวย รวยหมาก ของฝากข้าวแต๋น แน่นแฟ้นคุณธรรม”

อัตราค่าธรรมเนียมและค่าปรับ การทําบัตรประจําตัวประชาชน

 1. บัตรหาย 100 บาท
 2. บัตรชํารุด 100 บาท
 3. บัตรถูกทําลาย 100 บาท 100 บาท
 4. เปลี่ยน / แก้ไข ชื่อตัวชื่อสกุล / เปลี่ยนที่อยู่
 5. ทําบัตรเกินกําหนด ปรับไม่เกิน 100 บาท

การแจ้งการเกิด (คนไม่มีสัญชาติไทย) 

 1. กรณีแรงงานต่างด้าว ๓ สัญชาติ หลักฐานที่ต้องนํามาแสดง 
 2. หนังสือเดินทาง พร้อมคําแปลเป็นภาษาไทยของบิดาและมารดา 
 3. แบบ ท.ร.๓๘/๑ 
 4. สําเนาทะเบียนบ้าน (ถ้ามี) 
 5. หนังสือรับรองการเกิดจากโรงพยาบาล

 *หลักฐานใช้ทั้งฉบับจริง และ ถ่ายสําเนา ๑ ชุด

การแจ้งการย้ายออก 
 1. ผู้มีหน้าที่แจ้งคือ เจ้าบ้านหรือผู้ที่จะย้ายออก 
 2. หลักฐานที่ต้องนํามาแสดง 
  • บัตรฯ ของเจ้าบ้านและผู้ย้ายออก 
  • สําเนาทะเบียนบ้านฉบับที่จะย้ายออก
  • สูติบัตร(กรณีบิดา-มารดา แจ้งให้บุตรผู้เยาว์ )

การแจ้งย้ายเข้า (ย้ายปกติ-ย้ายปลายทาง)

 1. ผู้มีหน้าที่แจ้งคือ เจ้าบ้านและผู้ที่จะย้ายเข้า 
 2. หลักฐานที่ต้องนํามาแสดง 
  • บัตรฯของผู้ที่จะย้ายเข้าและของเจ้าบ้านที่จะย้ายเข้า 
  • สําเนาทะเบียนบ้านฉบับที่จะย้ายเข้า 
  • ใบแจ้งการย้ายที่อยู่(ย้ายเข้าปกติ) 
  • สําเนาทะเบียนบ้านเดิม ของผู้ที่จะย้ายเข้า (ย้ายปลายทาง)
  • สูติบัตร (กรณีบิดา-มารดา แจ้งให้บุตรผู้เยาว์)

*หลักฐานใช้ทั้งฉบับจริง และ ถ่ายสําเนา ๑ ชุด

การแจ้งการเกิด (คนไทย)

 1. ผู้มีหน้าที่แจ้ง คือ เจ้าบ้าน หรือ บิดา-มารดา 
 2. หลักฐานที่ต้องนํามาแสดง 
  • หลักฐานใช้ทั้งฉบับจริง และ ถ่ายสําเนา ๑ ชุด
  • บัตรประจําตัวผู้แจ้ง 
  • บัตรประจําตัว บิดาและมารดา 
  • สําเนาทะเบียนบ้าน 
  • หนังสือรับรองการเกิดจากโรงพยาบาล 
  • ทะเบียนสมรส หรือ
  • หนังสือยินยอมให้ใช้ชื่อสกุล จากมารดา

กรณีบุคคลบนพื้นที่สูง หลักฐานที่ต้องนํามาแสดง 

 1. บัตร และสําเนาทะเบียนบ้านของผู้แจ้ง 
 2. บัตร และสําเนาทะเบียนบ้าน ของบิดา และมารดา 
 3. ทะเบียนประวัติของบิดาและมารดา 
 4. หนังสือรับรองการเกิดจากโรงพยาบาล 

เทรนด์
พฤษภาคม 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่