ลูกชิ้นทอดแม่ละออ [แม่ใหญ่] (โรงอาหารม.พายัพ)

กิจกรรม