ลูกชิ้นทอดแม่ละออ [แม่ใหญ่] (หน้าม.พายัพ)

กิจกรรม