สหการประมูล(สาขาเชียงใหม่ )

สาขา เชียงใหม่ต.หนองควาย อ.หางดงจ.เชียงใหม่ 50230

  • ติดต่อ : คุณชนุดม บุญสวัสดิ์ โทรศัพท์ : 065-513-0241
  • ติดต่อ : คุณเกียรติภูมิ พงษ์สุวรรณ โทรศัพท์ : 081-952-1985
  • ติดต่อ : คุณเสาร์คำ หล้าหม่น โทรศัพท์ : 093-292-6639

บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2534 ในนามบริษัท สหการประมูล จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 3 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจด้านการประมูลสินค้าประเภทรถยนต์ ภายใต้การบริหารงานเริ่มแรกของนายเทพทัย ศิลาซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งและบุกเบิกธุรกิจมาตั้งแต่เริ่มต้น

เดิมผู้ก่อตั้งประกอบธุรกิจค้ารถยนต์มือสองต่อมาในปี 2534 ผู้ก่อตั้งได้จัดตั้งบริษัทฯ ขึ้นเนื่องจากได้เล็งเห็นโอกาสในการประกอบธุรกิจให้บริการประมูลรถยนต์ ซึ่งในขณะนั้นประเทศไทยยังไม่มีการดำเนินธุรกิจดังกล่าวอย่างจริงจัง จึงได้เริ่มทำการศึกษาถึงความต้องการของลูกค้า ตลอดจนแนวทางการประกอบธุรกิจการประมูลสินค้าประเภทรถยนต์จากหลายๆประเทศ อาทิเช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของผู้บริโภคคนไทยในการซื้อ/ขายรถยนต์ด้วยราคายุติธรรมและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย โดยบริษัทฯ ถือเป็นบริษัทแห่งแรกในประเทศไทยที่เปิดดำเนินธุรกิจด้านการประมูลรถยนต์ในรูปแบบเปิด (Open Auction) ซึ่งเป็นรูปแบบของการประมูลซึ่งผู้ที่ต้องการเป็นเจ้าของทรัพย์สินใดๆจะต้องแสดงเจตจำนง ด้วยการเสนอราคาต่อสาธารณะ หรือกลุ่มผู้เข้าร่วมประมูล โดยผู้ที่เสนอราคาสุดท้ายสูงที่สุดจะเป็นผู้ที่ชนะการประมูล

เทรนด์
เมษายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่