มูลนิธิอริยสถานธรรมแห่งปัญญา

สำหรับศาสนพิธีหลักของสมาชิกมูลนิธิฯ คือ พิธีการไหว้พระ 3 เวลา ได้แก่ช่วงเวลา 08.00 น., 11.30 น., 16.30 น. พิธีไหว้พระแต่ละครั้ง จะมีการอัญเชิญพุทธะประทีป

เทรนด์
เมษายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่