เอไอจี ประกันภัย
ประกันภัยรายบุคคล
(ประกันภัยการเดินทาง, ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ, ประกันภัยรถยนต์, ประกันภัยบ้านอยู่อาศัย) โทรศัพท์ : 0 2649 1999
ประกันภัยธุรกิจ
ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (Casualty)
โทรศัพท์ : 0 2649 1405, 0 2649 1406
ประกันภัยวิศวกรรม และพลังงาน (Energy & Engineered Risk)
โทรศัพท์ : 0 2649 1412, 0 2649 1415
ประกันภัยทางการเงิน (Financial Lines)
โทรศัพท์ : 0 2649 1423, 0 2649 1427
ประกันภัยสินเชื่อทางการค้า (Trade Credit)
โทรศัพท์ : 0 2649 1404, 0 2649 1405
ประกันภัยทรัพย์สิน (Commercial Property)
โทรศัพท์ : 0 2649 1444, 0 2649 1452
ประกันภัยขนส่งทางทะเล (Marine)
โทรศัพท์ : 0 2649 1435, 0 2649 1437
ประกันภัยธุรกิจรายย่อย (SME Package)
โทรศัพท์ : 0 2649 1386, 0 2649 1391, 0 2649 1393
ประกันภัยอุบัติเหตุแบบกลุ่ม (Group A&H)
โทรศัพท์ : 0 2649 1999
เทรนด์
มีนาคม 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่