สโมสรนักศึกษาบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


 งานกิจการนักศึกษา เป็นกิจกรรมหนึ่งที่จัดให้มีขึ้นเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักศึกษาบัณฑิตศึกษาด้วยกัน ตลอดจนเชื่อมสัมพันธ์กับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาต่างสถาบัน


          งานกิจการนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่มีการรับนักศึกษารุ่นแรก เมื่อปีการศึกษา 2521 โดยดำเนินกิจกรรมร่วมกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภายใต้การดำเนินงานของกองกิจการนักศึกษา เมื่อมีการเปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาเพิ่มขึ้นในหลายคณะ บัณฑิตวิทยาลัย จึงกำหนดให้มีคณะกรรมการนักศึกษาขึ้นมา เพื่อดำเนินกิจกรรมต่างๆ โดยมีผู้แทนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาจากทุกคณะเป็ฯกรรมการและเลือกประธานคณะกรรมการ


          กิจกรรมที่มีการดำเนินการได้แก่ การจัดทำจุลสารสัมพันธ์ เพ่อเป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการฯ และนักศึกษา  มีการจัดทำกิจกรรมโครงการต่างๆ เช่น โครงการรับน้องขึ้นดอย งานขันโตกบายศรี สู่ขวัญ งานสัมมนาคณะกรรมการนักศึกษาบัณฑิตศึกษา งานออกค่ายอาสาพัฒนาชนบท งานแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ และในบางโอกาสได้ร่วมการแข่งขันกีฬากับนักศึกษาระดับปริญญาตรีด้วย


          เมื่อมีการเปิดสอนสาขาวิชาต่างๆ ในระดับบัณฑิตศึกษาเพิ่มมากขึ้น และจำนวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษามีจำนวนมากขึ้น เพื่อให้คณะกรรมการนักศึกษาบัณฑิตศึกษาเป็นองค์กรที่เป็นที่ยอมรับในระดับมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่จึงได้กำหนดข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยสโมสรนักศึกษาบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2546 ขึ้นมา กำหนดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาบัณฑิตศึกษาขึ้นมาแทนคณะกรรมการนักศึกษาบัณฑิตศึกษา


          การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เริ่มครั้งแรกเมื่อวันที่ 20 และ 21 สิงหาคม 2547 การเลือกตั้งครั้งนี้เพื่อให้คณะกรรมการดำเนินกิจกรรมหรือปฏิบัติหน้าที่ ในปีการศึกษา 2547 ต่อมามหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีดำริให้การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาบัณฑิตศึกษาดำเนินการพร้อมกับระดับปริญญาตรี เมื่อวันที่ 6-7 และ 11 มกราคม 2549 เป็นต้นมา


          สโมสรนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เป็นองค์กรที่มีวัตถุประสงค์เพี่อเป็นตัวแทนของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ในการทำกิจกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัย และเพื่อทำกิจกรรมด้านวิชาการ ด้านกีฬา และทำกิจกรรมเพื่อดำรงวัฒนธรรมประเพณีของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และล้านนา ตลอดจนเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักศึกษาบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ และเชื่อมความสัมพันธ์กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต่างมหาวิทยาลัย โดยมีคณะกรรมการพัฬราคุณภาพนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ซึ่งเป็นคณาจารย์จากทุกคณะภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นที่ปรึกษาในการจัดกิจกรรมต่างๆ

ที่มา เกี่ยวกับเรา – สโมสรนักศึกษาบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (cmu.ac.th)

เทรนด์
เมษายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่