คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดตั้งขึ้นตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2511 โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งครั้งแรก คือ

  • เพื่อผลิตบัณฑิตทางศึกษาศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านวิชาการและวิธีการสอนที่จะออกไปเป็นครูระดับชั้นมัธยมศึกษาขึ้นไป
  • เพื่อสร้างโรงเรียนสาธิตมัธยม สำหรับเป็นสถานที่ฝึกหัดและทดลองการสอนตามแนวทางปรัชญาทางการศึกษาใหม่ๆ และวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอนของนักเรียนในภาคเหนือ
  • เพื่อทำการวิจัยในภาคเหนือ

ที่มา ประวัติความเป็นมา | คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (cmu.ac.th)

เทรนด์
พฤษภาคม 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่