สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน
 • ถนนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตำบลสุเทพ  อำเภอ เมือง เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50200
 • 053-942681 ,053-942682 ,053-942683
  • จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30
 • https://www.cmu.ac.th/th/Organization/university_property_and_asset_management_office/aboutus...
 • สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน
 • #สำนักงานบริหาร #จัดการทรัพย์สิน
 • ตำแหน่งจีพีเอส : 18.8044624, 98.9545148   (เปิดแผนที่บน Google Map) | เปิดพิกัดปัจจุบัน
 • ข้อมูลเพิ่มเติม


      สำนักบริหารและจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เริ่มก่อตั้งขึ้น โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในคราวประชุม ครั้งที่ 8/2548 เมื่อวันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2548 ได้เห็นชอบให้จัดตั้งสำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน เป็นหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีฐานะเป็นสำนักในกำกับของมหาวิทยาลัย โดยกำหนดให้เป็นองค์กรในกำกับของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มีการบริหารงานที่เป็นอิสระนอกระบบราชการ เน้นความคล่องตัวมีประสิทธิภาพและพึ่งพาตนเองได้
      ต่อมามติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในคราวประชุม ครั้งที่ 9/2551 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2551 ให้แบ่งและกำหนดอำนาจหน้าที่หน่วยงานในสำนักงานมหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 โดยกำหนดให้สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สินเป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การแบ่งและกำหนดอำนาจและหน้าที่หน่วยงานในสำนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2551

  ที่มาasset.oop.cmu.ac.th


กิจกรรม