มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่

#พลศึกษา #สถาบันพลศึกษา #วิทยาลัยพลศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

#มหาวิทยาลัยราชภัฏ #มหาวิทยาลัย #วิทยาลัยครู

มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว)

#มหาวิทยาลัยพายัพ #พายัพ #มพย.

มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแก้วนวรัฐ)

#มหาวิทยาลัยพายัพ #พายัพ #มพย.

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

#มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น #มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

#มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #มหาวิทยาลัย #ม.ช.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา

#มมร. #มหาวิทยาลัย #มหาวิทยาลัยสงฆ์