ยูนิเพลส์ (เชียงใหม่)

 บริษัท ยูนิเพสท์ จำกัด ได้ก่อตั้งเมื่อเดือนตุลาคม 2529 โดยการบริหารและควบคุมด้านวิชาการ โดย นายสุทิน ใหม่รัตนกุล ซึ่งจบการศึกษา วิทยาศาสตร์บัณฑิตทางการเกษตร จากคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น บริษัทฯ ได้ตระหนักและเล็งเห็น ความสำคัญของ สิ่งแวดล้อม มลพิษทุกชนิด โรคภัยไข้เจ็บรวมถึงแมลงและสัตว์ทำลายบ้าน พาหนะนำโรค ต่างๆ ซึ่งจะ มีผลโดยตรงต่อความเป็นอยู่ ของมนุษย์ 

    ประเทศไทย อยู่ในเขตร้อนชื้นซึ่งสัตว์และแมลงดังกล่าวชอบอยู่อาศัย และขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นการวางผังในเขตบ้าน เขตเมือง และเขตอุตสาหกรรม จะต้องคำนึงการแพร่ระบาด ของแมลง สัตว์พาหะนำโรคดังกล่าว

ที่มา เกี่ยวกับเรา (unipest.co.th)

เทรนด์
พฤษภาคม 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่