ลีสซิ่ง ไอซีบีซี ICBC

ประวัติองค์กร

บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท ลีสซิ่งสินเอเซีย จำกัด) เป็นบริษัทจำกัดซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายไทย และจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2548 (ทะเบียนบริษัท เลขที่ 0105548069674) โดยประกอบธุรกิจให้บริการทางการเงินในรูปแบบของการให้เช่าซื้อและให้เช่าแบบลีสซิ่ง สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคล รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ ยานพาหนะเพื่อการขนส่งขนาดใหญ่ เครื่องจักร และอุปกรณ์เพื่อการประกอบธุรกิจ


บริษัทอยู่ในกลุ่มธุรกิจการเงินของธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) เดิมชื่อธนาคารสินเอเซีย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นธนาคารที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้จัดตั้งเป็นธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2548 ซึ่งธนาคารฯ ถือหุ้นใหญ่ (ร้อยละ 97.86) โดยธนาคารอินดัสเตรียล แอนด์ คอมเมอร์เชียล แบงค์ ออฟ ไชนา ลิมิเต็ด (Industrial and Commercial Bank of China Limited หรือ “ICBC”) ซึ่งเป็นธนาคารพาณิชย์ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนที่มีมูลค่าตลาดรวมใหญ่ที่สุดในโลก (โดยวัดจากมูลค่าตลาดรวมของหุ้นสามัญ ฐานเงินฝากและกำไรสุทธิ)

ที่มา ICBC (Thai) Leasing Company Limited

เทรนด์
มีนาคม 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่