บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
บริการ
เบอร์โทร / ลิงค์
CALL CENTER 0-2890-9999
TEL. (เชียงใหม่) 0-5200-4330
TEL. Mobile09-3131-7474, 08-1885-3534
FAX 0-5200-4331
Website tcg.or.th
Facebook tcg.or.th
EMAIL chiangmai@tcg.or.th
ฟอร์มติดต่อ
contactus_form
รู้จัก บสย.
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง
จัดตั้งขึ้นตาม “พระราชบัญญัติบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม พ.ศ. 2534” มีหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs
ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบผ่านกลไกการค้ำประสินเชื่อ สร้างความเชื่อมั่นให้สถาบันการเงินในการอนุมัติสินเชื่อมากขึ้น
เพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการ SMEs ที่มีศักยภาพ แต่ขาดหลักประกันหรือหลักประกันไม่เพียงพอ ให้ได้รับวงเงินที่เพียงพอกับความต้องการ
เทรนด์
เมษายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่