ไปรษณีย์ ศรีภูมิ [ 50203 ]
 • ถนนพระปกเกล้า ตำบลศรีภูมิ  อำเภอ เมือง เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50200
 • 053-220-590 ,053-221-087
  • เปิดทุกวัน 13:00-20:00
 • http://www.thailandpost.com...
 • ไปรษณีย์ ศรีภูมิ [ 50203 ]
 • #ไปรษณีย์ #พัสดุธรรมดา #พัสดุลงทะเบียน #EMS #ส่งจดหมาย #ธนาณัติ #ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ #โลจิสโพสต์ #ตราไปรษณียากร
 • ตำแหน่งจีพีเอส : 18.7908220, 98.9877190   (เปิดแผนที่บน Google Map) | เปิดพิกัดปัจจุบัน
 • ข้อมูลเพิ่มเติม

  อัตราค่าบริการไปรษณีย์

  ในประเทศ (Domestic)
  จดหมาย - ค่าบริการเริ่มต้น 3 บาท/ชิ้น
  - รับฝากน้ำหนักไม่เกิน 2,000 กรัม/ชิ้น
  ของตีพิมพ์ - ค่าบริการเริ่มต้น 3 บาท/ชิ้น
  - รับฝากน้ำหนักไม่เกิน 2,000 กรัม/ชิ้น
  (หนังสือฝากส่งได้ไม่เกิน 5,000 กรัม)
  ไปรษณียบัตร - ค่าบริการเริ่มต้น 2 บาท/ชิ้น
  - ขนาดไม่เกิน 105x148 มม. (น้ำหนักไม่เกิน 5 กรัม)
  พัสดุไปรษณีย์ - ค่าบริการกิโลกรัมแรก 20 บาท/ชิ้น
  ต่อไปคิดเพิ่มกิโลกรัมละ 15 บาท
  - รับฝากน้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม/ชิ้น
  EMS ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ - ค่าบริการเริ่มต้น 32 บาท/ชิ้น
  - รับฝากน้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม/ชิ้น
  โลจิสโพสต์ - ค่าบริการกิโลกรัมแรก 200 บาท/ชิ้น
  - ค่าบริการคิดตามน้ำหนักจริง/น้ำหนักปริมาตร
  - รับฝากน้ำหนักตั้งแต่ 20-200 กิโลกรัม/ชิ้น
  ระหว่งประเทศ (International)
  ส่งออกทางอากาศ(Airmail)
  จดหมาย - ค่าบริการเริ่มต้น 14 บาท/ชิ้น
  - รับฝากน้ำหนักไม่เกิน 2,000 กรัม/ชิ้น
  ของตีพิมพ์/พัสดุย่อย - ค่าบริการเริ่มต้น 12 บาท/ชิ้น
  - รับฝากน้ำหนักไม่เกิน 2,000 กรัม/ชิ้น
  (หนังสือฝากส่งได้ไม่เกิน 5,000 กรัม)
  ไปรษณียบัตร - ค่าบริการเริ่มต้น 12 บาท/ชิ้น/ทุกปลายทาง
  - ขนาดไม่เกิน 105x148 มม.
  (น้ำหนักไม่เกิน 5 กรัม)
  บัตรภาพ - ค่าบริการเริ่มต้น 15 บาท/ชิ้น/ทุกปลายทาง
  - ขนาดไม่เกิน 130x180 มม.
  จดหมายอากาศ - ค่าบริการเริ่มต้น 15 บาท/ชิ้น/ทุกปลายทาง
  ส่งทางภาคพื้น(Surface)
  จดหมาย - ค่าบริการเริ่มต้น 12 บาท/ชิ้น
  - รับฝากน้ำหนักไม่เกิน 2,000 กรัม/ชิ้น
  ของตีพิมพ์ - ค่าบริการเริ่มต้น 12 บาท/ชิ้น
  - รับฝากน้ำหนักไม่เกิน 2,000 กรัม/ชิ้น
  (หนังสือฝากส่งได้ไม่เกิน 5,000 กรัม)
  พัสดุย่อย - ค่าบริการเริ่มต้น 25 บาท/ชิ้น
  - รับฝากน้ำหนักไม่เกิน 2,000 กรัม/ชิ้น
  ไปรษณียบัตร - ค่าบริการเริ่มต้น 9 บาท/ชิ้น/ทุกปลายทาง
  - ขนาดไม่เกิน 105x148 มม.
  (น้ำหนักไม่เกิน 5 กรัม)
  ไปรษณียภัณฑ์ ทางอากาศราคาประหยัด(Economy Air)
  - ค่าบริการเริ่มต้น 20 บาท/ชิ้น
  - รับฝากน้ำหนักไม่เกิน 2,000 กรัม/ชิ้น
  (หนังสือฝากส่งไม่เกิน 5,000 กรัม)
  พัสดุไปรษณียภัณฑ์
  Airamil - ค่าบริการเริ่มต้น 500 บาท/ชิ้น
  Economy Air - ค่าบริการเริ่มต้น 400 บาท/ชิ้น
  Surface - ค่าบริการเริ่มต้น 400 บาท/ชิ้น
  รับฝากน้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม/ชิ้น
  EMS World
  เอกสาร(document) - ค่าบริการเริ่มต้น 500 บาท/ชิ้น
  - รับฝากน้ำหนักไม่เกิน 5,000 กรัม/ชิ้น
  กล่อง/หีบห่อ(package) - ค่าบริการเริ่มต้น 550 บาท/ชิ้น
  - รับฝากน้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม/ชิ้น
  โลจิสโพสต์
  - ค่าบริการเริ่มต้น 2,000 บาท/ชิ้น
  - ค่าบริการคิดตามน้ำหนักจริง/น้ำหนักปริมาตร
  - รับฝากน้ำหนักตั้งแต่ 20 - 200 กิโลกรัม/ชิ้น
  - ค่าบริการยังไม่รวมค่าพิธีศุลกากร(ถ้ามี)

กิจกรรม