ชนะการ-เมตตาภรณ์ คลินิก


รศ. นพ. ชนะการ พรพัฒน์กุล
Specialty : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
Sub Specialty : อนุสาขาเวชศาสตร์การกีฬา
Education ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Resident
Orthopaedic Surgery : Chiang Mai University 1900

REF : https://www.bangkokhospital-chiangmai.com

เทรนด์
เมษายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่