ศูนย์พัฒนาการจัดการสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์


ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) เดิมใช้ชื่อ “สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)” ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2498 นับเป็นสถานสงเคราะห์คนชราแห่งที่สองของประเทศไทย ถัดจากสถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางแค

เริ่มแรกมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเพื่อรับอุปการะเลี้ยงดูผู้สูงอายุที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดภาคเหนือรวม 17 จังหวัด ซึ่งประสบปัญหาความเดือดร้อน ไม่มีผู้อุปการะเลี้ยงดู

จนกระทั่งเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2546 ได้ปรับบทบาทจากหน่วยงานที่ให้การดูแลผู้สูงอายุในรูปแบบสถานสงเคราะห์แต่เพียงอย่างเดียว มาเป็นงานส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น“ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)”เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2548 โดยสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับผิดชอบพื้นที่ 7 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ แพร่ น่าน ลำพูน เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอนและพะเยา และเมื่อมีการปรับโครงสร้างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) จึงได้เปลี่ยนสังกัด จากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มาสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2558

ที่มา thammapakorn.go.th

เทรนด์
เมษายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่