ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์ (สำนักงานเชียงใหม่)

กิจกรรม